خرداد, 1397 1 نظر ارشد هنر

معرفی ارشد هنر و گرایش های رشته و کارشناسی ارشد هنر

  • معرفی ارشد هنر و گرایش های رشته کارشناسی ارشد هنر ، بررسی تخصصی رشته هنر
  • معرفی گرایش های ارشد هنر ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد هنر ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد هنر
  • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد هنر ، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد هنر
  • ضرایب دروس در کنکور ارشد هنر ، انتخاب رشته ارشد هنر ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد هنر
ارشد هنر
ارشد هنر

یکی از دوره های آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد که هدف ان تشویق و ترغیب تفکر در مقوله هنر، رشد خلاقیت های هنری و افزایش سطح بینش هنری در فرهنگ اسلامی و همچنین تقویت حوزه های آموزشی و پژوهش و اصلاح حرکت های هنری جامعه اسلامی است. رشته کارشناسی ارشد هنر در مقیاس کی به ایجاد راه حل در باره مشکلات حال و آینده هنر می پردازد. افراد پس از فارغ التحصیل شدن می توانند به عنوان تدریس در مراکز مختلف آموزشی به فعالیت بپردازند و یا در سازمان ها و مراکز با توجه به گرایش تحصیلی به فعالیت در زمینه های هنری بپردازند.

ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

ارشد برنامه ریزی شهری
ارشد برنامه ریزی شهری

منابع آزمون ارشد برنامه ریزی شهری اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهریدانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

برای مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 

Senior Urban and Regional Planning
Master’s Urgent Master Planning Resources If properly selected, the first step is to go along with the passage to the master’s degree program in Urban and Open Universe, so specialist departments for Amir Kabir’s assessment to facilitate the availability of undergraduate candidates, undergraduate resources Senior Regional Planning and Urban Management Plans have been developed to enable volunteers, even if they themselves want to source resources independently, to do this. Volunteers are advised to use the training packages (books and pamphlets required) for each discipline (for the following reasons), but if they insist on providing resources, it is recommended that, along with the resources provided, reference, advice and Graduate Graduate Curriculum Development (MA) is based on Amir Kabir’s methodology, which provides them with a planning method that can maximize the use of the minimum time.

ارشد طراحی شهری

منابع آزمون ارشد طراحی شهری اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد طراحی شهری را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

برای مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کارشناسی ارشد طراحی شهری

 

Senior Urban Design
Urban Design Master’s Urgent Exam Resources If correctly selected, the first step is right on the path to passing on the master’s degree in undergraduate and postgraduate master’s degree examinations. Therefore, the specialized departments of Amir Kabir’s assessment to facilitate the availability of candidates for master’s degree, master’s resources The design of the city has been compiled so that the volunteers can do this even if they themselves want to source the resources independently. Volunteers are advised to use the training packages (books and pamphlets required) for each discipline (for the following reasons), but if they insist on providing resources, it is recommended that, along with the resources provided, reference, advice and Graduate Graduate Curriculum Development (MA) is based on Amir Kabir’s methodology, which provides them with a planning method that can maximize the use of the minimum time.

ارشد معماری

ارشد معماری
ارشد معماری

منابع آزمون ارشد معماری اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد معماری دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد معماری را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

برای مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری روی لینک زیر کلیک کنید:

کارشناسی ارشد معماری

 

Master of Architecture
The master’s degree in Architecture, if properly selected, is the first correct step on the way to passing on the master’s degree in Architecture at both the university and the Free University. Therefore, the specialized departments of the Amir Kabir Measure to facilitate the access of masters undergraduate candidates, master’s instructors This can be done to enable volunteers, even if they themselves want to source resources, independently. Volunteers are advised to use the training packages (books and pamphlets required) for each discipline (for the following reasons), but if they insist on providing resources, it is recommended that, along with the resources provided, reference, advice and Graduate Graduate Curriculum Development (MA) is based on Amir Kabir’s methodology, which provides them with a planning method that can maximize the use of the minimum time.

کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

برای مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

 

Master of Restoration and Restoration of Historic Buildings and Textiles
Master Resource Examples Restoration and Restoration of Historical Buildings and Texts If properly selected, the first step towards the passing of the master’s exam is to restore and restore the historical and historical structures of the university to the general and free universities. Therefore, specialized departments of measurement Amir Kabir has been developing and collecting master’s resources for the restoration and renovation of monuments and historical materials for ease of access, so that volunteers can do this even if they themselves want to source their resources independently. Volunteers are advised to use the training packages (books and pamphlets required) for each discipline (for the following reasons), but if they insist on providing resources, it is recommended that, along with the resources provided, reference, advice and Graduate Graduate Curriculum Development (MA) is based on Amir Kabir’s methodology, which provides them with a planning method that can maximize the use of the minimum time.


مطالب مرتبط:

کارشناسی ارشد هنر

لینک های مرتبط:

سازمان سنجش

دانشگاه آزاد

وزارت علوم

اخبار دانشگاهی کارشناسی ارشد

اخبار دانشگاهی دکتری

دکتری علوم انسانی 

کارشناسی ارشد علوم انسانی

منابع آزمون دکتری فنی و مهندسی 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

 

کلمات کلیدی:

ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای96 ، ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای97 ، ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای98 ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای96 ، آزمون ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای96 ، ارشد طراحی شهری 96 ، ارشد طراحی شهری 97 ، ارشد طراحی شهری 98 ، کارشناسی ارشد طراحی شهری96 ، آزمون ارشد طراحی شهری96 ، ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی 96 ، کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

1 نظر
  1. علیرضا

    سلام مطالب ارشد هنر بسیار عالی بود.

    پاسخ

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *