خرداد, 1397 بدون نظر کارشناسی ارشد هنرهای ‌تصویری طراحی

مجموعه کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی دارای 3 رشته میباشد( کارشناسی ارشد هنرهای ‌تصویری و طراحی ،  کارشناسی ارشد انیمیشن ، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری ) که شما میتوانید با کلیک بر روی هرشته در لیست زیر اطلاعات بیشتری در رابطه با آن کسب کنید:

  1. کارشناسی ارشد هنرهای ‌تصویری طراحی
  2. کارشناسی ارشد انیمیشن
  3. آزمون کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
  4.  کارشناسی ارشد تصویرسازی
  5.  کارشناسی ارشد نقاشی
  6.  کارشناسی ارشد عکاسی
  7. کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

کارشناسی ارشد هنرهای ‌تصویری و طراحی

انتخاب درست منابع و مراجع مورد استفاده در منابع آزمون ارشد هنرهای تصویری و طراحی ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی
کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی

برای مشاهده منابع آزمونکارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحیبر روی لینک زیر کلیک کنید:

کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی

Master of Art Design
The right choice of resources and references used in the master’s study materials for visual arts and design is the first correct step in moving towards passing the master’s degree in visual arts and designing a university-wide and open university. Therefore, the specialized departments of Amir Kabir’s assessment to facilitate volunteers’ access The master’s degree has mastered master’s resources in visual arts and design, so that volunteers can do this even if they want to independently make their own resources. Volunteers are advised to use the training packages (books and pamphlets required) for each discipline (for the following reasons), but if they insist on providing resources, it is recommended that, along with the resources provided, reference, advice and Graduate Graduate Curriculum Development (MA) is based on Amir Kabir’s methodology, which provides them with a planning method that can maximize the use of the minimum time.

 

 

 

کارشناسی ارشد انیمیشن

منابع آزمون ارشد انیمیشن اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد انیمیشن دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد انیمیشن را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

کارشناسی ارشد انیمیشن
کارشناسی ارشد انیمیشن

برای مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد انیمیشن بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کارشناسی ارشد انیمیشن

Master of Animation
The Master’s Animation Exam Resources If properly selected, the first step is right on the path to moving toward passing the Master’s degree in General and Free University animation, so special departments of Amir Kabir’s Assay to facilitate the availability of masters undergraduate candidates, master’s resources for animation This can be done to enable volunteers, even if they themselves want to source resources, independently. Volunteers are advised to use the training packages (books and pamphlets required) for each discipline (for the following reasons), but if they insist on providing resources, it is recommended that, along with the resources provided, reference, advice and Graduate Graduate Curriculum Development (MA) is based on Amir Kabir’s methodology, which provides them with a planning method that can maximize the use of the minimum time.

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

منابع آزمون ارشد ارتباط تصویری اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد ارتباط تصویری را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

کارشناسی ارشد ارتباطات تصویری
کارشناسی ارشد ارتباطات تصویری

کارشناسی ارشد ارتباط تصویریبرای مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد ارتباط تصویری روی لینک زیر کلیک کنید:

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

 

کارشناسی ارشد تصویرسازی

منابع آزمون ارشد تصویر سازی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد تصویر سازی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد تصویر سازی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

کارشناسی ارشد تصویر سازی
کارشناسی ارشد تصویر سازی

برای مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد تصویر سازی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کارشناسی ارشد تصویر سازی

Masters of Illustration
The Master’s Imaging Exam Resources, if properly selected, are the first correct step on the way to passing on the master’s degree in visual and general exam studies, so specialist departments of Amir Kabir’s Assay to facilitate the availability of Masters undergraduate candidates, Bachelor’s Exam Resources Senior Illustration has been compiled so that volunteers can do this even if they want to independently make their own resources. Volunteers are advised to use the training packages (books and pamphlets required) for each discipline (for the following reasons), but if they insist on providing resources, it is recommended that, along with the resources provided, reference, advice and Graduate Graduate Curriculum Development (MA) is based on Amir Kabir’s methodology, which provides them with a planning method that can maximize the use of the minimum time.

کارشناسی ارشد نقاشی

منابع آزمون ارشد نقاشی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد نقاشی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

کارشناسی ارشد نقاشی
کارشناسی ارشد نقاشی

برای مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد نقاشی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کارشناسی ارشد نقاشی

Master of Painting

The Master’s Painting Test Resource If properly selected, the first step is right on the path to the passage of the Master’s Degree in Painting at the National and Free University. Therefore, the specialized departments of Amir Kabir’s Assay to facilitate the availability of Masters exam candidates, Master’s Degrees in Painting This can be done to enable volunteers, even if they themselves want to source resources, independently. Volunteers are advised to use the training packages (books and pamphlets required) for each discipline (for the following reasons), but if they insist on providing resources, it is recommended that, along with the resources provided, reference, advice and Graduate Graduate Curriculum Development (MA) is based on Amir Kabir’s methodology, which provides them with a planning method that can maximize the use of the minimum time.

 

 

کارشناسی ارشد عکاسی

منابع آزمون ارشد عکاسی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد عکاسی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

کارشناسی ارشد عکاسی
کارشناسی ارشد عکاسی

 برای مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد عکاسی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کارشناسی ارشد عکاسی

Master of Photography
The Master’s Photography Exam Resources, if properly selected, are the first steps in the passage of the Master of Photography program at Azad and Azad University. Therefore, the specialized sections of the Amir Kabir Measurement Assistant are designed to facilitate the access of candidates for master’s degree, master’s in photography, and It is possible for volunteers to do this even if they are self-sufficient. Volunteers are advised to use the training packages (books and pamphlets) for each discipline (for the following reasons), but if they still insist on providing resources, it is recommended that, along with the resources provided, reference, counseling and program Graduate Graduate Study (Master) to measure Amir Kabir offering them Planning that can take the minimum from time to maximum use.

کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

منابع آزمون ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

برای مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

Masters of cultural and historical objects restoration
Master Resource Exam Questions Reconstruction of cultural and historical objects If properly selected, the first step is to go along with the passage of the master’s degree in restoring the cultural and historical objects of the university to the general and free universities. Therefore, the specialized departments of Amir Kabir’s assessment to facilitate the availability of exam candidates Masters, Masters Resources for the restoration of cultural and historical objects has been compiled so that volunteers can do this even if they themselves want to source their resources independently. Volunteers are advised to use the training packages (books and pamphlets required) for each discipline (for the following reasons), but if they insist on providing resources, it is recommended that, along with the resources provided, reference, advice and Graduate Graduate Curriculum Development (MA) is based on Amir Kabir’s methodology, which provides them with a planning method that can maximize the use of the minimum time.

مطالب مرتبط:

کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما

ارشد هنر

لینک های مفید:

سازمان سنجش

دانشگاه آزاد

وزارت علوم

اخبار دانشگاهی کارشناسی ارشد

اخبار دانشگاهی دکتری

دکتری علوم انسانی 

کارشناسی ارشد علوم انسانی

منابع آزمون دکتری فنی و مهندسی 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی 

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *